Blivit misshandlad? | Misstänkt för misshandel?

Välkommen till Advokat misshandel

Det finns personer som misshandlar andra människor (förövare) och det finns personer som blir utsatta för misshandel (brottsoffer). Oavsett så är misshandel en brottslig gärning som får konsekvenser för både förövaren och brottsoffret. Här på Advokat Misshandel finns all möjlig information relaterat till misshandelsbrott.

Vad är misshandel?

Misshandel är ett begrepp för handlingen att tillfoga en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätta en annan person i vanmakt eller något annat sådant tillstånd.

Med misshandel avses som regel fysisk sådan men den kan också vara psykisk.

Följderna av ett misshandelsbrott anges i fem kategorier:

  1. Kroppsskada. Exempel är sår, svullnader, benbrott, ledskador, inre blödningar, förstörda vävnader, funktionsrubbningar, förlamning eller förlust av en kroppsdel.

  2. Sjukdom. Exempel är kroppssjukdom, inklusive könssjukdom, psykisk sjukdom, psykisk invaliditet, psykiskt lidande som medför en medicinskt påvisbar effekt. Överförande av HIV uppfyller exempelvis kraven för misshandel.

  3. Smärta, det vill säga fysiskt lidande, som inte är alldeles obetydligt i intensitet och varaktighet.

  4. Vanmakt, det vill säga praktiskt taget fullständig brist på kroppslig kontroll. Exempel är medvetslöshet, sömn, hypnotiskt tillstånd, yrsel, total berusning av alkohol eller narkotika.

  5. Med vanmakt direkt jämförbart tillstånd. Exempel är fullständig eller partiell förlamning eller bedövning av kroppen och bländning med tårgas, peppar eller dylikt.

Ringa, normalt, grov eller synnerligen grov

Misshandel är ett gradindelat brott. De lindrigaste fallen, exempelvis en örfil med endast övergående smärta som följd, rubriceras som ringa misshandel. De flesta fall av misshandel rubriceras som normalgradsbrott, denna rubricering innefattar allt ifrån något enstaka knytnävsslag till mer allvarliga former av misshandel, även med tillhygge om inte skadorna är alltför svåra.

Om gärningen varit livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet, kan gärningen vara att rubricera som grov misshandel. Synnerligen grov misshandel omfattar de absolut allvarligaste fallen av misshandel när gärningen lett till bestående kroppsskador, om gärningen orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet.

Misshandelsexempel

Brottsbalken om misshandel

3 kap. 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

Det är alltså olagligt att slå någon och att göra någon sjuk. Att bli försatt i vanmakt kan betyda att binda eller hålla fast någon och att hålla någon inlåst. Det är också olagligt att ge barn alkohol eller droger eftersom det är skadligt. Det är också olagligt att inte se till att barn får sjukvård och mediciner om de behöver det.

När man talar om våld tänker nog de flesta av oss på handlingar som orsakar smärta och skada på kroppen. Sådant våld kallas fysiskt våld.

Det man kanske inte tänker på är att det finns flera olika handlingar som också är våld. Att bli knuffad en gång upplevs kanske inte som så farligt. Men att bli knuffad dagligen är outhärdligt. Det är samma sak med psykiskt våld. Att bli retad en gång är jobbigt, men att varje dag bli kallad hora, ful eller dum förstör självkänslan.

Hur går ett misshandelsmål till?

1. Polisanmälan

Ett misshandelfall börjar i regel med att den som har blivit misshandlad eller någon som har bevittat en misshandel gör en polisanmälan. Även polisen har en skyldighet att upprätta en polisanmälan om misshandel på plats vid utryckning för att stoppa eller avstyra ett bråk eller liknande.

2. Förundersökning

Efter att en polisanmälan har inkommit så påbörjas en förundersökning. Förundersökningar kan inledas av polismyndigheten själva, men ska lämnas över till en förundersökningsledare (vanligtvis en åklagare) ifall det någon är skäligen misstänkt förövare eller om det finns andra synnerligen särskilda skäl. Förundersökningsledaren har till uppgift att utreda brottet och samla in tillräcklig bevisföring.
Ifall tillräcklig bevisning saknas eller om förövaren inte kan pekas ut så kan ärendet läggas ner innan vidare åtgärder vidtas.
Under tiden förundersökningen pågår kan förundersökningsledaren begära att den som är misstänkt ska häktas om brottet är av sådan grad och karaktär där den misstänkte på något sätt kan försvåra utredningen eller förvanska bevisning.
Till sin hjälp i förundersökningsarbetet har förundersökningsledaren berörd polismyndiget, eventuella vittnen och insamlad bevisföring och annat som kan vara till gagn i förundersökningsarbetet.

3. Åtal och stämningsansökan

Efter att förundersökningen är klar ska åklagaren besluta om åtal ska väckas. Detta betyder att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till rätten. En stämningsansökan är ett dokument som innehåller information om den tilltalade (den misstänkta förövaren) och målsäganden (om sådan finns), beskrivning av brottet med angivelser om tid, plats, omständigheter och kännetecknanden m.m. och så klart åberopade bevis.

4. Rättegång

En stämningsansökan som avser misshandelsbrott ska handläggas av allmän domstol. I Sverige finns tre domstolar som handlägger brottsmål där Tingrsrätten är den första instansen följt av Hovrätten  och slutligen Högsta Domstolen.
En rättegång eller huvudförhandling fungerar som så att den som är målsägande och den som är misstänkt redogör sina respektive versioner av vad som har hänt. Till detta läggs bevis fram och förhör genomförs. En rättegång i ett misshandelsärende avslutas i regel med att åklagare och försvar sammanfattar sina respektive redogörelser inför domstolen.

Se filmen om hur en misshandelsrättegång går till:

5. Dom

Baserat på det som framkommit under rättegången fattar sedan domstolen beslut om den misstänkte ska dömas eller frikännas. Om domstolen kommer fram till att förövaren är skyldig ska domstolen besluta om vilken påföljd (straff) som ska tillämpas.

Läs mer om straff och påföljd här ».

6. Överklagande

Skulle du dömas som skyldig men anser att domen inte är korrekt så går det i vissa fall att överklaga domen till hovrätten som är nästa instans. Om hovrätten fastslår tingrättens bedömning så finns det en sista möjlighet att överklaga domen till Högsta Domstolen.

 

Hur gör jag om jag har blivit misshandlad?

Har du blivit utsatt för misshandel i någon form så ska du alltid göra en polisanmälan. Det är väldigt viktigt att polisanmäla direkt om det finns skador så att dessa kan dokumenteras och användas till din fördel i ett eventuellt mål. Du bör i regel också kontakta en brottmålsadvokat som kan företräda dig.

Läs vidare »

 

Vad gör jag om jag är misstänkt för misshandel?

Om du blivit misstänkt för misshandelsbrott eller om du riskerar att misstänkas så ska du omgående ta kontakt med oss eller någon annan brottmålsadvokat som har erfarenhet av att företräda som försvarare i misshandelsmål. Vill du inte anlita oss så kan man söka på Google efter advokat misshandel, misshandel advokat eller likanden söktermer för att få fram. Tänk på att alltid kolla upp så att advokatbyråns advokater är anslutna till Advokatsamfundet. Kolla också så att man erbjuder fri konsultation i någon form.

Läs vidare »

 

Hur ser påföljden och straffskalan ut?

Straff och påföljd vid misshandelsfall är olika och beror främst på brottets grad men också om du tidigare har fällts för samma typ av brott eller andra brott, även din ålder kan spela in. Misshandelsbrott är ett brott i sig som har fängelse på straffskalan, såvida det inte handlar om en ringa misshandel. 

Läs vidare »

Man bör alltid ha en advokat närvarande om man är misstänkt för misshandel

Anton Strand, Advokat

Kommentera

Vad är dina erfarenheter av misshandelsbrott, har du blivit dömd, eller är du ett brottsoffer som blivit utsatt för misshandel? Oavsett, dela med dig av dina erfarenheter i diskussionsforumet, eller ställ frågor om du undrar över något som rör detta ämne där en advokat kanske inte är den rätta att svara på frågan.

RSS
7 Nov 2023:Hjälpmedel för rehabilitering efter misshandel
5 Jul 2022:Misshandel i utlandet
3 Jul 2022:Misshandel i bostad

Välkommen

Välkommen till Advokatfirman Defens webbplats Advokat Misshandel. Här finns information, fakta och råd för den som är misstänkt för misshandel eller blivit utsatt och var man vänder sig om man behöver rättshjälp.

Behöver du komma i kontakt med en bra och erfaren advokat gällande ett misshandelsfall så är du välkommen ringa oss direkt på 08-24 26 10 eller skicka ett mail till [email protected], alternativt använda kontkaktformuläret.

Kontakt

Advokatfirman Defens

Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Tel: 08-24 26 10

E-post: [email protected]

Facebook

Nyhetsbrev

Vill du få information om brottmål? Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Länkar

Brottsofferjouren

Ladda ner vår app

Som en av få advokatbyråer har vi en egen app där klienter bland annat kan chatta krypterat med oss. Ladda ner Defensappen på Appstore eller Google Play.

Defensappen på Appstore Defensappen på Google Play

SvenskaLänkar.com - en bra svensk seo-optimerad länkkatalog

Vänd dig till oss när du behöver rättshjälp

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: