Blivit misshandlad? | Misstänkt för misshandel?

Välkommen till Advokat misshandel

Det finns dom som misshandlar andra människor (förövare) och det finns dom som blir utsatta för misshandel (brottsoffer). Oavsett så är misshandel en brottslig gärning som får konsekvenser för både förövaren och brottsoffret.

Begreppet

Misshandel är ett rättsbegrepp för handlingen att avsiktligt tillfoga någon annan personlig skada. Med misshandel avses som regel fysisk sådan, men den kan också vara psykisk. Fysisk misshandel kan ske med eller utan vapen eller tillhygge, med eller utan hot, och av en främling, en arbetskamrat, närstående eller annan person eller grupp. Med våld kan avses knivstick, knuffar, sparkar, örfilar med mera. Det är ett av de vanligaste brotten mot person. Yngre män som blir misshandlade blir det oftast offentligt av personer de inte känner alls eller känner väl, medan kvinnor som blir misshandlade oftast blir det av en person hon har eller har haft en kärleksrelation med. All misshandel, psykisk eller fysisk, är brottslig, men det är stora variationer i världen på hur man ser på eventuellt legitimt våld som till exempel nödvärn till skillnad från brottslig misshandel. Exempelvis är aga och kvinnomisshandel tillåtet i vissa länder.

Vad är misshandel? Misshandel är när någon fysiskt gör dig illa genom att exempelvis slå, sparka, bita, riva, förgifta eller skaka. Man kan bli utsatt för misshandel av någon i skolan, av någon okänd eller av någon man känner väl. Enligt Polisen kan misshandel innebära tre olika sorters handlingar: Att tillföra en annan person en kroppsskada. Detta berör inte enbart synliga skador, utan även exempelvis medveten spridning av könssjukdomar som HIV. Att orsaka en annan person smärta Att försätta en annan person i vanmakt eller ett liknande tillstånd, som till exempel att binda fast eller droga någon. Psykisk misshandel är inte fysisk, utan återkommande dåligt bemötande i syfte att dominera, kontrollera, kränka eller förödmjuka den som utsätts. Vad är ofredande? Ofredande innebär att en person handgripligen antastar någon annan, eller genom skottlossning, oljud eller annan form av hänsynslöst beteende ofredar någon annan. Hänsynslöst beteende kan exempelvis vara att skicka ett stort antal otrevliga sms eller telefonterra. Även mobbing har under senare tid räknats som ofredande.

Ringa, normalt, grov eller synnerligen grov

Misshandel är ett gradindelat brott. De lindrigaste fallen, exempelvis en örfil med endast övergående smärta som följd, rubriceras som ringa misshandel. De flesta fall av misshandel rubriceras som normalgradsbrott, denna rubricering innefattar allt ifrån något enstaka knytnävsslag till mer allvarliga former av misshandel, även med tillhygge om inte skadorna är alltför svåra. Om gärningen varit livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet, kan gärningen vara att rubricera som grov misshandel. Synnerligen grov misshandel omfattar de absolut allvarligaste fallen av misshandel, exempelvis när gärningen lett till bestående kroppsskador eller om gärningen orsakat synnerligt lidande.

Har det utdelats en örfil, slag med öppen hand, en knuff, en lättare spark eller slitits i någons kläder så är det att betrakta som ringa misshandel.

Ifall lättare slag har utdelats med knuten näve så är det fråga om misshandel av normalgraden.

Det som är avgörande för om en misshandel är att anse som grov eller inte är bland annat om gärningsmannen/gärningsmännen har visat särskild hänsynslöshet och/eller råhet. Exempel på detta är när flera personer tillsammans misshandlar en person eller när misshandeln sker med sparkar mot en person som ligger ned.

Vid bedömningen av om misshandeln är grov, ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller i övrigt visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Grov misshandel kan utgöras av att sparka på någon som ligger, eller att flera gärningsmän angriper någon som är hjälplös.

Synnerligen grov misshandel är att anse när man använder sig av tillhyggen som kan medföra permanenta skador.

Motivstyrd misshandel

I vissa fall är misshandel relaterat till olika orsaker som vid ett sådant motiv ger ett strängare straff. Det kan vara familjerelaterat, hatrelaterat, hedersrelaterat, våld mot barn m.m.

Lagen om misshandel

5§ Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

Det är alltså olagligt att slå någon och att göra någon sjuk. Att bli försatt i vanmakt kan betyda att binda eller hålla fast någon och att hålla någon inlåst. Det är också olagligt att ge barn alkohol eller droger eftersom det är skadligt. Det är också olagligt att inte se till att barn får sjukvård och mediciner om de behöver det.

När man talar om våld tänker nog de flesta av oss på handlingar som orsakar smärta och skada på kroppen. Sådant våld kallas fysiskt våld.

Det man kanske inte tänker på är att det finns flera olika handlingar som också är våld. Att bli knuffad en gång upplevs kanske inte som så farligt. Men att bli knuffad dagligen är outhärdligt. Det är samma sak med psykiskt våld. Att bli retad en gång är jobbigt, men att varje dag bli kallad hora, ful eller dum förstör självkänslan.

Se hur det ser ut när en misshandel pågår:Dela med dig av dina erfarenheter och läs andras

Advokat misshandel

Advokat Misshandel är en hemsida med information och fakta för den som är misstänkt för misshandel eller blivit utsatt och var man vänder sig om man behöver rättshjälp. Bakom Advokat Misshandel står Advokatfirman Defens som har lång och gedigen erfarenhet av att företräda både den som är misstänkt och den som blivit utsatt.

Behöver du komma i kontakt med en bra och erfaren advokat gällande ett misshandelsfall så är du välkommen ringa oss direkt på 08-242610 eller skicka ett mail till [email protected], alternativt använda kontkaktformuläret.

Nyhetsbrev

Vill du få information löpande om inom ämnena advokat misshandel? Anmäl dig till nyhetsbrevet.

Länkar